OBCHODNÍ PODMÍNKY

K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím může dojít dvěma způsoby.
Kupující má právo před provedením objednávky projednat s prodávajícím veškerá ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení následujících předpisů. Tato jednání by měla být vedena písemně a zaslána na adresu Prodávajícího (FORMADE, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa).
Pokud Kupující odstoupí z možnosti uzavřít smlouvu individuálním jednáním, platí následující podmínky a platné právní předpisy.

PODMÍNKY

§1 Definice

1. Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo budovy, číslo bytu nebo bytu; v případě města nečleněného na ulice: název města a číslo nemovitosti), PSČ a město.
2. Adresa pro reklamace:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
3. Ceník dopravy - seznam dostupných způsobů doručení a nákladů na doručení na adrese https://formadore.cz/informace/doruceni-platba
4. Kontaktní údaje:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
e-mail: info@formadore.cz
telefón: +420 228 880 007
5. Doručení - typ přepravní služby včetně dopravce a nákladů uvedených v ceníku dopravy na adrese https://formadore.cz/informace/doruceni-platba
6. Doklad o koupi – faktura, účet nebo účtenka vystavená v souladu s § 28 předpisem č. 235/2004 Sb. zákona o DPH v platném znění a dalšími platnými zákony.
7. Produktová karta – jedna podstránka obchodu obsahující informace o jednom produktu.
8. Zákazník - zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, nakupující u Prodávajícího přímo související s její obchodní nebo profesní činností.
9. Občanský zákoník - zákon občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Etický kodex - soubor pravidel chování, zejména etické a profesní normy dle § 4 zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
11. Spotřebitel – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, nakupující u Prodávajícího, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
12. Košík – seznam produktů vytvořený z nabídky v obchodě na základě volby Kupujícího.
13. Kupující - Spotřebitel i Zákazník.
14. Místo výdeje zboží - poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené Kupujícím v objednávce.
15. Okamžik dodání zboží - okamžik, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
16. Platba - způsob platby za předmět smlouvy a dodávky uvedený na https://formadore.cz/informace/doruceni-platba
17. Spotřebitelské právo - Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.
18. Produkt - minimální a nedělitelné množství zboží, které může být předmětem objednávky a které je v obchodě prodávajícího uvedeno jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).
19. Předmět smlouvy - produkty a doručení, které jsou předmětem smlouvy.
20. Předmět služby - předmět smlouvy.
21. Odběrné místo - místo dodání zboží, kterým není poštovní adresa, uvedené ve výpisu poskytnutém Prodávajícím v obchodě.
22. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.
23. Obchod – webová stránka dostupná na adrese formadore.cz, prostřednictvím které může Kupující provést objednávku.
24. Prodejce:
FORMADE Michał Wrzesień
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
DIČ: 749-186-67-05, IČO: 160026099
registrované a dostupné v záznamech CEDIG na adrese:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=5d701f28-23b5-4194-8323-48ed28eecb5c
BANKOVNÍ ÚČET: 57 1140 1010 0000 5492 2600 1001
Systém - soubor spolupracujících zařízení a softwaru IT, který zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení specifického pro síť, běžně označovaného jako internet.
25. Dodací lhůta - počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na produktové kartě. Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků připadajících na tyto dny.
26. Smlouva - smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
27. Vada - fyzická i právní vada.
28. Fyzická vada - nesoulad prodávané věci se smlouvou, zejména jde-li o:
a. nemá žádné vlastnosti, které by tento druh věci měl mít vzhledem k účelu uvedenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností či místa určení;
b. nemá vlastnosti, o kterých Prodávající informoval Spotřebitele,
c. se nehodí k účelu, o kterém Spotřebitel informoval Prodávajícího při uzavírání smlouvy, a prodávající nevznesl námitky k jeho zamýšlenému použití;
d. byla Spotřebiteli doručena neúplná;
e. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti prováděl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou Prodávající odpovídá, nebo Spotřebitel, který se řídil pokyny obdrženými od Prodávajícího;
f. nemá vlastnosti udávané výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která uvádí věc na trh v rámci své podnikatelské činnosti, a osobou, která uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na prodávané věci, prezentuje se jako výrobce, ledaže prodávající tato ujištění znal nebo, soudě přiměřeně, nemohl vědět nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí Spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud jejich obsah před uzavřením smlouvy opravil. 29. Právní vada - stav, kdy je prodávaná věc majetkem třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby a vyplývá-li omezení v užívání nebo nakládání s věcí z rozhodnutí nebo rozsudku příslušného orgánu.
30. Objednávka - Prohlášení Kupujícího o záměru učiněné prostřednictvím obchodu, jasně specifikující: druh a množství produktů; způsob doručení; způsob platby; místo doručení zboží, údaje Kupujícího a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

§2 Všeobecné podmínky

1. Smlouva je uzavřena v českém jazyce v souladu s českým právem a těmito předpisy.
2. Místo doručení zboží musí být na území České republiky.
3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytnout služby a dodat zboží bez vad.
4. Všechny ceny uváděné Prodávajícím jsou vyjádřeny v české měně a jedná se o celkové ceny (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu, které jsou uvedeny v ceníku dopravy.
5. Potvrzení, přístup, záznam a uchování všech podstatných ustanovení smlouvy pro budoucí přístup k těmto informacím má formu:
a. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, proforma faktury, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy na samostatné stažení obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy;
b. k vyplněné objednávce zaslané na určené místo doručení zboží přiloženého vytištěného dokladu o koupi, informací o právu na odstoupení od smlouvy, těchto obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
6. Za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky a Kupující nese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.
7. Prodávající zajišťuje Kupujícímu pomocí systému správný chod obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanou nejnovější verzí JAVA a FLASH, na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který ovlivňuje fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mohou mít vliv na správné zobrazení obchodu, takže pro získání plné funkčnosti obchodu formadore.cz je všechny vypněte.
8. Kupující může využít možnosti uložení svých údajů obchodem za účelem usnadnění procesu zadávání následující objednávky. Za tímto účelem by měl Kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro přístup k jeho účtu. Login a heslo je posloupnost znaků určená Kupujícím, který je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může v obchodě kdykoliv prohlížet, opravovat, aktualizovat údaje a smazat účet.
9. Prodávající dodržuje etický kodex.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.
2. Pro zadání objednávky by měl Kupující provést minimálně následující kroky, z nichž některé se mohou několikrát opakovat:
a. přidání produktu do košíku;
b. výběr způsobu doručení;
c. výběr způsobu platby;
d. výběr výdejního místa;
e. zadání objednávky v obchodě pomocí tlačítka „Potvrdit objednávku“.
3. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází v okamžiku zadání objednávky.
4. Vyřízení objednávky Spotřebitele placené na dobírku se uskuteční ihned a objednávky placené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému se uskuteční po připsání platby spotřebitele na účet prodávajícího.
5. K uzavření smlouvy se Zákazníkem dochází přijetím objednávky Prodávajícím, o čemž Zákazníka informuje do 48 hodin od zadání objednávky. Nejpozději však při dodání zboží.
6. Vyřízení objednávky Zákazníka placené na dobírku se uskuteční bezprostředně po uzavření smlouvy a objednávky placené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému se uskuteční po uzavření smlouvy a zaúčtování platby zákazníka na účtu Prodávajícího.
7. Vyřízení objednávky zákazníka může být podmíněno zaplacením celé hodnoty objednávky nebo její části nebo získáním obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši hodnoty objednávky nebo souhlasem prodávajícího se zasláním objednávky na dobírku (placeno při dodání).
8. Odeslání předmětu smlouvy probíhá ve lhůtě uvedené na produktové kartě a u objednávek skládajících se z mnoha produktů v nejdelší lhůtě uvedené na produktových kartách. Lhůta začíná běžet od okamžiku zpracování objednávky.
9. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s Kupujícím zvoleným prodejním dokladem zaslán s druhem dodání zvoleným Kupujícím na místo výdeje věci uvedené Kupujícím v objednávce spolu s připojenými přílohami v §2 bod 5b.

§4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

1. Spotřebitel má právo podle § 1829 zákona 89/2012 Sb. na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v § 1832 a paragrafech následujících tohoto zákona.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 30 dnů od dodání věci a pro její dodržení stačí zaslat prohlášení před uplynutím této lhůty.
3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může Spotřebitel učinit prostřednictvím formuláře dostupném na adrese formadore.cz/informace/vraceni-zbozi-reklamace nebo v jiné písemné formě v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinak než písemně.
5. Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (uvedeným při uzavření smlouvy a jiným, pokud je uveden v předloženém prohlášení) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
6. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
7. Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Stačí zaslat položku zpět před uplynutím lhůty.
8. Spotřebitel zašle zpět zboží, které je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.
9. Spotřebiteli nebude účtován poplatek za dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud Spotřebitel nesouhlasil s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl při udělení tohoto souhlasu informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy nebo pokud obchodník neposkytl potvrzení v souladu s § 1836 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy a která vznikla v důsledku užívání věci nad míru nezbytnou k určení její povahy, vlastností a funkčnosti.
11. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání věci, a pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, prodávající spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s § 1832 občanského zákoníku nevrací.
12. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, který použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným platebním prostředkem, který pro Spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.
13. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.
14. Spotřebitel nemá podle § 1837 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od smlouvy:
a. u nichž je cena nebo odměna závislá na výkyvech na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b. pokud je předmětem plnění nestandardní věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
c. pokud je předmětem plnění předmět podléhající rychlé zkáze nebo předmět s krátkou dobou trvanlivosti;
d. pokud je předmětem plnění věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
e. kdy předmět plnění tvoří věci, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiných věcí;
f. pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen;
g. v případě dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
h. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.

§5 Záruka

1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli za podmínek § 1818, § 1820, § 1829 občanského zákoníku a následujících za vady (záruka).
2. V případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem, pokud se fyzická vada objeví před uplynutím jednoho roku od dodání věci, má se za to, že vada existovala v době, kdy riziko přešlo na Spotřebitele.
3. Má-li prodávaná věc vady, může Spotřebitel:
a. udělat prohlášení požadující snížení ceny;
b. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy;
pokud Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele nevymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo Prodávající nesplnil svou povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo vadu odstranit, není oprávněn věc vyměnit nebo vadu odstranit.
4. Spotřebitel může namísto odstranění vady navrženého prodávajícím požadovat výměnu věci za věc bez vady nebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady oproti způsobu navrženému prodávajícím, přičemž při posuzování nepřiměřených nákladů se přihlíží k hodnotě věci bez vady, k druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl Spotřebitel jiným způsobem plnění vystaven.
5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
6. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:
a. požadovat, aby byla věc vyměněna za věc bez vad;
b. požadovat odstranění vady.
7. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele.
8. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Spotřebitele, pokud uvedení vadné věci do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným kupujícím není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení do souladu s kupní smlouvou.
9. Byla-li vadná věc smontována, může Spotřebitel požadovat, aby ji Prodávající po výměně vady nebo odstranění vady demontoval a znovu smontoval, je však povinen nést část nákladů s tím spojených ve výši přesahující cenu prodané věci nebo může požadovat, aby prodávající uhradil část nákladů na demontáž a zpětnou montáž, a to až do výše ceny prodané věci.
10. Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen na náklady Prodávajícího doručit vadnou věc na adresu pro uplatnění reklamace, a pokud by vzhledem k povaze věci nebo způsobu její instalace bylo doručení věci Spotřebitelem nadměrně obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, kde se věc nachází.
11. Náklady na výměnu nebo opravu nese Prodávající, s výjimkou situace popsané v §4 bod 10.
12. Prodávající je povinen převzít od Spotřebitele vadnou věc, pokud je věc vyměněna za věc bez vad nebo pokud dojde k odstoupení od smlouvy.
13. Prodávající do čtrnácti dnů odpoví na:
a. prohlášení s žádosti o snížení ceny;
b. prohlášení o odstoupení od smlouvy;
a. žádost, aby byla věc vyměněna za věc bez vad;
b. žádost o odstranění vady.
V opačném případě se má za to, že vyjádření či žádost Spotřebitele považoval za oprávněnou.
14. Prodávající odpovídá v rámci záruky při zjištění fyzické vady před uplynutím dvou let ode dne dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použité zboží, do jednoho roku ode dne dodání věci Spotřebiteli.
15. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo na výměnu prodané věci za věc bez vady se promlčí za jeden rok ode dne, kdy byla vada zjištěna, nejdříve však po uplynutí dvou let od předání věci Spotřebiteli, a jde-li o použitou věc, po uplynutí jednoho roku od předání věci Spotřebiteli.
16. V případě, že doba použitelnosti věci uvedená Prodávajícím nebo výrobcem uplyne po více než dvou letech od předání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady věci zjištěné před uplynutím této doby.
17. Ve lhůtách stanovených v § 5 odst. 15 až 17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodané věci, a pokud Spotřebitel požadoval výměnu věci za věc bez vady nebo odstranění vady, běží lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.
18. Pokud je jeden z nároků ze záruky uplatněn u soudu nebo rozhodčího soudu, lhůta pro uplatnění ostatních nároků, na které má Spotřebitel nárok podle tohoto odstavce, se přerušuje až do pravomocného skončení řízení. Totéž platí pro mediační řízení, avšak lhůta pro uplatnění ostatních záručních práv vůči Spotřebiteli začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit smír uzavřený před zprostředkovatelem nebo neúspěšným ukončením mediace.
19. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci platí §5 body 15-16, lhůta však začíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o vadě dozvěděl, a pokud se Spotřebitel o vadě dozvěděl až jako výsledek nároků třetích osob - ode dne, kdy rozsudek vydaný ve sporu s třetí osobou nabude právní moci.
20. Pokud Spotřebitel v důsledku vady zboží učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu vznikla uzavřením smlouvy, aniž by věděl o existenci vady, a to i v případě, že škoda vznikla v důsledku okolností, za které Prodávající neodpovídá, zejména může požadovat vrácení nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění zboží, vrácení vynaložených nákladů v rozsahu, v jakém z nich neměl prospěch a neobdržel je zpět od třetí osoby, a vrácení nákladů na proces. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti nahradit škodu podle obecných pravidel.
21. Uplynutí lhůty pro zjištění vady nebrání uplatnění práv ze záruky, pokud Prodávající vadu podvodně zamlčel.

§6 Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů poskytnutých Spotřebitelem obchodu je Prodávající.
2. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů, které obchod používá pro vyřizování objednávek, jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese: https://formadore.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju

§7 Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, e-mail: info@formadore.cz. Veškeré požadavky týkající se vašich osobních údajů směřujte na tuto e-mailovou adresu.
2. Správce shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje s vaším souhlasem a v souladu s platnými právními předpisy. Máte právo neposkytnout osobní údaje uvedené v Pravidlech nezbytné k uzavření smlouvy, což bude mít za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu.
3. Vaše údaje jsou sdíleny s třetími stranami pouze proto, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby uvedené v těchto podmínkách.
4. Osobní údaje ukládáme v Evropském hospodářském prostoru. Mimo tuto oblast mohou být předávány a zpracovávány v souladu se zákonem za použití vhodných opatření na ochranu údajů.
5. Chcete-li si vyžádat kopii údajů, které o vás uchováváme, zašlete žádost na náš e-mail: info@formadore.cz.
6. Osobní údaje se uchovávají po dobu až sedmi let od uplynutí účelu, pro který byly shromážděny.
7. Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, aktualizaci, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost svých osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
8. Správce profiluje údaje pouze pro statistické a vývojové účely a pouze pro interní účely, což nezahrnuje žádný rozhodovací proces vůči subjektu údajů.

§8 Závěrečná ustanovení

1. Žádné ustanovení těchto předpisů nemá za cíl porušovat práva Kupujícího. Takto je nelze ani vykládat, neboť v případě, že některá část obchodních podmínek není v souladu s platnými právními předpisy, prodávající prohlašuje, že namísto napadeného ustanovení obchodních podmínek bezvýhradně dodržuje a aplikuje tyto právní předpisy.
2. Registrovaní kupující budou o změnách podmínek a jejich rozsahu informováni e-mailem (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejpozději 30 dní před nabytím účinnosti nových předpisů. Změny budou provedeny pro uvedení nařízení do souladu s platnými právními předpisy.
3. Aktuální verze obchodních podmínek je kupujícímu vždy k dispozici v záložce obchodní podmínky (https://formadore.cz/informace/obchodni-podminky-obchodu). Během zpracování objednávky a po celou dobu poprodejních služeb je kupující vázán obchodními podmínkami, které přijal při podání objednávky. S výjimkou případu, kdy ji spotřebitel považuje za méně výhodnou než stávající a informuje prodávajícího o volbě stávající, pokud je to relevantní.
4. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí příslušná platná zákonná ustanovení. Spory, pokud Spotřebitel projeví takovou vůli, se řeší mediačním nebo rozhodčím řízením. V krajním případě řeší věc místně a věcně příslušný soud.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Warszawa, 31.03.2023

Tento web používá soubory cookies za účelem poskytování služeb a v souladu se Zásadami souborů cookies